CENTRUM BOWLING

 
     
 

 

 
 

VEDTÆGTER FOR BOWLINGKLUBBEN

CENTRUM BOWLING

Stiftet 6. oktober 1985 

 

 

 

§ 1.

Stk. 1.  Klubbens navn er CENTRUM BOWLING, som er hjemmehørende i Rødovre Bowlinghal.

  

§ 2.

Stk. 1.  Som medlem kan optages enhver, der omfattes af begrebet pensionist eller efterlønsmodtager, eller er fyldt 60 år.

 

Stk. 2.  Medlemsskabet kan opsiges med en måneds varsel til den første i en måned. Der kan spilles i opsigelsesperioden.

 

Stk. 3.  Man kan blive passivt medlem p.g.a. længerevarende sygdom eller bare ikke er i stand til at bowle mere.

 

Stk. 4.  På generalforsamlinger har passive medlemmer taleret, men ikke stemmeret.

 

Stk. 5.  Passive medlemmer kan mod betaling, som de øvrige medlemmer, deltage i fester og sammenkomster i klubben.

 

Stk. 6.  Passive medlemmer kan, hvis der er plads, genindtræde i de aktives rækker.

 

Stk. 7.  For at blive Klubmester skal man have været medlem fra sæsonstart.

 

 

§ 3.  Klubbens formål er:

Stk. 1.  At dyrke bowling i kammeratligt og socialt samvær.

 

Stk. 2.  At foranledige aktiviteter, der tilgodeser såvel motions- som turneringsspilleren.

 

Stk. 3.  For så vidt angår de ovennævnte formål, påhviler det den til enhver tid valgte bestyrelse at følge udviklingen omkring pensionist-turneringer / stævner meget nøje, således at klubben kan deltage i så stor udstrækning som muligt i disse aktiviteter.

 

Stk. 4.  Der spilles fra primo september til ultimo maj afhængig af hallens åbningsdage.

 

Stk. 5.  Træningsspil udenfor de fastsatte træningsdage / tider er klubben uvedkommende.

 

 

§ 4.  Kontingent:

Stk. 1.  Bestyrelsen fremsætter forslag om klubkontingent til vedtagelse på generalforsamlingen.

 

Stk. 2.  Kontingentet betales den første spilledag i måneden (september-maj) til kassereren eller indsættes på klubbens bankkonto.

 

 

§ 5.  Regnskab og Revision:

Stk. 1.  Regnskabsåret er lig med kalenderåret.

 

Stk. 2.  Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 3.  Klubbens midler opbevares i bank, dog max kr. 5.000,- hos kassereren.

§ 6.  Generalforsamling:

Stk. 1.  Generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afholdes hvert år i april måned.

 

Stk. 2.  Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

 

Stk. 3.  Dagsorden vedlægges indkaldelse.

 

Stk. 4.  Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

 

§ 7.  Dagsorden:

Stk. 1.  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4.  Behandling af indkomne forslag.

5.  Fastsættelse af kontingent.

6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

7.  Valg af revisorer og suppleant.

8.  Eventuelt.

 

 

§ 8.  Stemmeret og afstemning:

Stk. 1.  Stemmeret til generalforsamlingen har de aktive medlemmer. Medlemmer, der er i restance med kontingent, har ikke stemmeret.

 

Stk. 2.  Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen.

 

Stk. 3.  Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer.

 

Stk. 4.  Forslag til opløsning eller ændring af klubbens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling, jf. § 11.

 

Stk. 5.  Afstemningen sker ved håndsoprækning, men såfremt dirigenten eller et medlem forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt.

 

  

§ 9.  Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne forlanger det. Anmodning om ekstraordinær generalforsamling skal ledsages af udførlig dagsorden.

 

Stk. 2.  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske senest 14 dage efter krav er fremkommet og indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 10.  Bestyrelsens ledelse:

Stk. 1.  Klubbens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer.

 

Stk. 2.  Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Rødovre Kommunes retningslinier.

 

Stk. 3.  Det årlige regnskab underskrives af revisorerne og kassereren.

 

Stk. 4.  Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges de ulige år, kassereren og et bestyrelsesmedlem vælges de lige år.

 

Stk. 5.  Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden på sit første møde, der afholdes efter den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 6.  For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver at være villig til at modtage valg.

 

Stk. 7.  Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

 

Stk. 8.  Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 9.  Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel.

 

Stk. 10.  Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at fremlægge sagen skriftligt ved den først kommende generalforsamling.

 

Stk. 11.  Webmaster, formand plus et medlem af bestyrelsen skal have adgang til hjemmesiden.

 

 

§ 11. Opløsning / ændring af formålsparagraf:

Stk. 1.  Forslag til opløsning eller ændring af klubbens formål kan kun vedtages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

 

Stk. 2.  2/3 af medlemmerne skal være repræsenteret og mindst 5/6 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer skal stemme for forslaget.

 

Stk. 3.  Såfremt der ikke er repræsenteret et tilstrækkeligt antal medlemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, der kan træffe beslutning med kvalificeret flertal uden hensyn til de fremmødtes antal.

 

Stk. 4.  I tilfælde af opløsning skal klubbens formue overgå til en pensionistforening i Rødovre Kommune.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 22. april 2013.